Systemet uppdateras med ny trafikflödesdata, ny kartuppdatering och
förbättrade funktioner.

När Outdoor Impact 2.0 lanserades för ett år sedan var det i sviterna av Covid-19, vilket påverkade den trafikdata som kunde användas för att beräkna hur befolkningen rör sig i samhället och vilka exponeringsmöjligheter detta innebär för utomhusmediet. Men eftersom vårt beteende i allt högre grad stabiliserats efter pandemin är det också dags att uppdatera systemet.

– Framför allt har vi nya trafiksiffror för de olika trafikslagen, d v s bilister, resenärer i
kollektivtrafiken, cyklister och fotgängare, säger Ulrika Danielsson, projektledare för Outdoor Impact. Det handlar både om mer aktuell data från tiden efter Covid och om mer detaljerade underlag, framför allt när det gäller kollektivtrafiken. En annan viktig nyhet är att vi har lagt in mer detaljerade säsongsvariationer för olika trafikslag, miljöer och geografiska regioner för att. systemet ska bli så rättvisande som möjligt. En tredje förändring är att vi har mer detaljerad information om cykeltrafik, vilket bl a innebär att medelhastigheten för cyklister är högre än vad tidigare underlag visade, och därmed blir exponeringstiden för utomhusreklamen kortare för detta trafikslag. Och sist men inte minst är basen för alla geografiska fördelningar, det som kallas för HERE-kartan, uppdaterad och mer detaljerad i sin nedbrytning av Sveriges gator och vägar.

– Även om vi har nya trafiksiffror inom många områden så täcker dessa siffror inte allt, säger Mats Rönne, ordförande i Outdoor Committee (OC). Ett stort arbete för OC under vintern och våren har därför varit att tillsammans med vår leverantör Ipsos analysera och diskutera balansen mellan data som samlats in under tiden före pandemin, under själva pandemin och efter pandemin och hur dessa olika siffror ska viktas mot varandra utifrån det vi vet nu om rörelsemönstren i samhället. Det finns skillnader mellan såväl olika delar av Sverige och mellan olika trafikslag, där kollektivtrafiken i Stockholm är den som haft störst svängningar. Å andra sidan är just kollektivtrafiken det trafikslag där vi har bäst och mest frekvent uppdatering av trafikvolymerna, och för alla områden där vi har trafikdata som är uppmätt efter pandemin är det dessa vi använder.

En sammanfattning av skillnaderna mellan den nya versionen av systemet och den förra är:

 • Totalt minskar antalet kontakter (VAC) med ca 5%, men det finns en del regionala
  skillnader. T ex minskar de totala VAC-nivåerna mer i Stockholm än i Göteborg och Malmö, vilket främst förklaras av minskade volymer i kollektivtrafiken p g a ändrade
  arbetsmönster. För orter utanför de 20 största städerna ökar i stället VAC-volymen. Detta beror framför allt på att det nu finns mer data som visar på att resandet mellan mindre orter och större städer är större än tidigare beräknat. Detta gör att utomhusreklamen når en större andel av de som bor på en mindre ort.
 • I samtliga delar av Sverige ökar räckvidden för utomhusmediet något och ligger för alla av de 20 största städerna på runt 90% av befolkningen eller mer. För övriga Sverige är
  räckvidden 74%. Däremot minskar snittfrekvensen för utomhusmediet i de flesta regioner. Förklaringen till denna utveckling ligger främst i våra ändrade resvanor, där fler svenskar jobbar hemifrån någon eller några dagar i veckan vilket minskar arbetspendlingen och de frekvensvolymer som detta resande genererar. Vi kan samtidigt se ett mer varierande resmönster för att kunna hantera våra ärenden och inköpsbehov under veckan. Den variationen i resmönster ökar räckvidden något.
 • Sammantaget erbjuder utomhusmediet fortfarande ungefär 1 miljard reklamkontakter
  (VAC) i Sverige under en vecka.

  Det har också gjorts uppdateringar och förbättringar för användarna i systemet, med målet att bli ännu smidigare för köparna i planeringen av OOH. Exempel på ändringar är en bättre översikt över sparade serier, möjlighet att dela sin kampanj enklare med andra och en förbättrad kartfunktionen över skyltarna i systemet.

  För ytterligare information kontakta
  Mats Rönne,
  Ordförande, Outdoor Impact
  070 5905050
  mats@outdoor-impact.se
  www.outdoor-impact.se

  Outdoor Impact 2.0 är det gemensamma beräknings- och planeringssystemet för utomhusmediet i Sverige. Systemet styrs av en trepartskommitté, Outdoor Committee, där annonsörer, mediebyråer och medieägare samverkar för att definiera innehållet och de mät- och kalkylmetoder som används. Systemet innehåller information om drygt 40 000 reklamytor i kommersiella serier från de fyra utomhusbolagen i Sverige: Clear Channel, JC Decaux, Leeads och Ocean Outdoor, så att reklamköpare och mediebyråer kan beräkna kontaktvolymer, räckvidd och frekvens för olika målgrupper, regioner och format. Kontakterna beräknas som VAC, visibility adjusted contacts, där synbarheten viktas baserat på förutsättningarna för varje enskilt reklamobjekt. Sedan används resvanestudier för att beräkna hur kontaktvolymen kan delas upp i räckvidd och frekvens i aktuell målgrupp.