Outdoor Impact 2.0 är ett helt nytt system för att beräkna hur du når ut med utomhusreklam. Systemet bygger på beprövad forskning och systematik och styrs transparent och gemensamt av medieägare, annonsörer och mediebyråer.

 

1. Vi når fler individer (Vi kan räkna fler individer?)
+325 444 individer (+4,2%) Ökningen är större i storstadsområdena, vilka också är de områden som har flest utomhusobjekt.

2. Uppdaterad hastighetsberäkning
Lägre medelhastighet ger längre synbarhetstider, vilket får störst effekt för digitala skärmar eftersom det ger möjlighet att se fler reklam-enheter.
Sänkningen av medelhastigheten är störst i Stockholm, där det också finns flest objekt och proportionellt sett fler digitala skärmar.
M a o får justeringen större effekt på ROTS/VAC-talen än vad den genomsnittliga förändringen innebär.

i. Medelhastighet (km/h) enligt HERE och resvanestudier
ii. Stockholm  22,32  (-18,7%)
iii. Göteborg   24,32  (-13,5%)
iv. Malmö       26,30 (-8,0%)
v. Städer 4-20 27,83 (-5,8%)
vi. Övriga Sverige 28,40 (-6,7%)

3. Bilar, bussar och cyklister redovisas separat.

i. Mer detaljerad beräkning ger både ökning och minskning. Högre andel bussar i stadsmiljö tenderar att ge något högre trafikvolymer.
ii. Tillskott av cyklister ökar volymerna, f a i universitetsstäder

4. Ökade trafikvolymer i kollektivtrafik
· Volymökning i kollektivtrafiken ca 20% (kombination av trafikökning och transitflöden)

· Ökade trafikflöden i Göteborg p g a separat beräkning av spårvagnsresor. Fler objekt centralt med större resvolymer ger proportionellt sett
högre ökning av ROTS/VAC-nivåerna

5. Ökade besöksnivåer i köpcentrum
Efter att samtliga ingående köpcentra validerats externt kan besökssiffror tillämpas till 100% av de angivna volymerna i så gott som samtliga fall.

6. Detaljerad modellering och beräkning av flöden för varje enskilt objekt
Rimligt att anta att objekt placeras där de får höga besöksströmmar; m.a.o. högre utfall för VAC-ökning än vad tillskottet i besökare innebär.