HUR VI MÄTER

HUR VI MÄTER

HUR VI MÄTER

HUR VI MÄTER

HUR VI MÄTER

Outdoor Impact 2.0 består av tre olika sorters underlag:

1) Var?
Data om samtliga 40 000+ objekt som finns i systemet. Validerad information om placering, riktning, storlek, omgivning och närhet till olika trafikflöden för varje enskilt objekt. Informationen uppdateras kvartalsvis. 

2) Hur många?
En stor mängd trafikräkningsstudier för olika trafikslag: bilar, cyklar, kollektivtrafik och fotgängare. Dessutom besökssiffror för köpcentra, stationer och enskilda affärer. De siffror som inte kommer från publika källor är validerade externt av tredjepartsaktörer. Dessutom trafikmodelleringsdata från HERE, med över 100 000 noder som beräknar och visar hur olika trafikslag rör sig mellan mätpunkterna. Informationen uppdateras årsvis.

3) Vem?
Två olika sorters resvanestudier från Ipsos

a. 3 000 panelintervjuer som ger bakgrundsvariabler och självskattade resvanor

b. 4 000 s.k. MST-mätningar som görs fram till 2024, d.v.s. mätningar där respondenten har med sig en liten GPS-sond som visar faktiska resmönster – var, när och hur snabbt man rör sig. Mätningarna startade 2019 men pausades våren 2020 p.g.a. Covid-19. I slutet av 2021 startade mätningar igen och kommer att pågå till 2024, så att systemet uppdateras med dessa en gång per år. Vid lanseringen av Outdoor Impact 2.0 finns ca 1 000 MST-mätningar i systemet.

För en fördjupad definition av vad som ingår i VAC- begreppet.Dessa tre datakällor kombineras med de senaste resultaten från internationella mediestudier för att t.ex. beräkna hur vi observerar objekt i olika miljöer och vilka skillnader som finns mellan fasta ytor och rörliga skärmar. Resultaten redovisas sedan i tre nyckelbegrepp:

VA, Visibility adjustment. Viktning av objektets synbarhet baserat på faktorer som storlek, placering, avstånd och typ av objekt.

– ROTS, Realistic Opportunity To See. Viktning av kontakterna baserat på mottagarens interaktionsmöjlighet, där aspekter som var och hur snabbt man rör sig, avstånd till objektet och visningslängden/share of voice för video på digitala skärmar ingår i beräkningen

– VAC, Visibility Adjusted Contact. VAC är en viktning av kontakterna för varje enskilt objekt baserat på kombinationen av VA och ROTS.

För att sammanfatta så ger VA-informationen om varje objekt tillsammans med trafikflödessiffrorna och ROTS-beräkningen för dessa VAC-nivån för varje objekt. Resvanestudierna gör att vi kan bryta ner VAC-siffrorna på olika målgrupper och beräkna räckvidd och frekvens för dessa.

VAC är huvudvalutan för utomhusmediet. Det är ett mått på reklamkontakter på personnivå, men när du jämför detta med andra mediekanaler, kom då ihåg att utomhusmediet är det enda mediet där beräkningen tar hänsyn till visningssituationen för både reklamen/objektet och mottagaren. För en fördjupad definition av vad som ingår i VAC- begreppet.

Vill du veta mer om definitioner för olika mediekanaler och hur dessa förhåller sig till varandra så finns Sveriges Annonsörers projekt om Cross Media Measurement, CMM. Läs mer om detta och rapporten ”The Advertising Value Chain” här.

KONTAKTA OSS

ULRIKA DANIELSSON

Projektledare, Outdoor Impact
ulrika.danielsson@outdoor-impact.se
073 9844790

MATS RÖNNE

Ordförande, Outdoor Committee
mats.ronne@outdoor-impact.se
070 5905050